Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.01.2020 21:11 - Правителството се разпореди с 24 броя концесии
Автор: penata555 Категория: Новини   
Прочетен: 136 Коментари: 0 Гласове:
1  Правителството се разпореди с 24 броя концесии

https://news.bg/politics/pravitelstvoto-se-razporedi-s-24-broya-kontsesii.html

Автор:news.bg

27.12.2019 16:55:35

 image

Източник: БГНЕС

 FACEBOOK  TWITTER  LinkedIn  2 0

Концесионният договор за добив на варовици от находище "Ливадата" ще бъде прекратен едностранно, поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение на договорни задължения. Не са предоставени и банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на основни задължения на концесионера.

Находище "Ливадата" се намира на територията на община Стара Загора. През февруари 2008 г. за него е сключен концесионен договор с "Инмат" ООД, гр. Раднево.

Също поради неизпълнение на основни задължения от концесионера, едностранно се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали - кварцови пясъци, от находище "Добри дол".

Находището се намира на територията на община Димово, област Видин. През февруари 2013 г. за него е сключен 35-годишен концесионен договор с "Добив и експлоатация АБО" ООД, гр. Пловдив.

Мярката за прекратяване на договора се налага поради неизпълнение от страна на концесионера на основни парични и непарични задължения - не са представени цялостни и годишни работни проекти за добива от находището и за неговата ликвидация и рекултивация, шестмесечни отчети за добитите количества кварцови пясъци, както и за дължимото концесионно плащане и други. Не е предоставена и банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по концесионния договор. "Добив и експлоатация АБО" ООД дължи и концесионни плащания.

При проявен инвеститорски интерес към находището, за него ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия.

Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми - кварцови пясъци, от находище "Корията" пък ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на община Суворово, област Варна. През октомври 2008 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството "Девня цимент" АД. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че предвид пазарната конюнктура ръководството на компанията е променило своите намерения и основната си визия за бъдещата производствена дейност.

Също по взаимно съгласие се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долни Богров", участък "Сметището", разположен на територията на Столична община. Концесионният договор е сключен през юли 2001 г. с "Агростроймат" ООД, а през октомври 2003 г. наименованието на фирмата е променено на "Камъни и пясък" ООД, гр. София. В искането си за прекратяване на договора концесионерът посочва, че в резултат на намаляване на концесионната площ през 2011 г. и ограниченията, произтичащи от сервитутната зона на Автомагистрала "Хемус", експлоатацията на находището не е рентабилна.

И концесионният договор за добив на строителни материали - варовици, от находище "Кошарите" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на общините Сливница и Костинброд, Софийска област. През декември 2009 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството "Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД, гр. София. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че за него не е налице икономически интерес от разработване на находището.

Концесионният договор за добив на строителни материали - варовици и пясъчници, от находище "Илиина могила" - участък "I" и участък "II" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на Столична община, като през ноември 2011 г. за него е сключен концесионен договор с "Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД, гр. София.

В искането си за прекратяване на договора концесионерът посочва следната причина: в хода на осъществяване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда се установява, че части от поземлени имоти - общинска собственост, включени в концесионната площ, попадат в устройствени зони "Зона за градски паркове и градини" , "Горска устройствена зона - рекреационни гори и земи - зелена гора" и "Терени за транспортна инфраструктура". Предвид тази констатация концесионерът е отправил искане за промяна на предназначението на посочените територии, но същото е било прието за недопустимо от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

По взаимно съгласие се прекратява и концесионният договор за добив на кварцови пясъци от находище "Чеирите", разположено на територията на община Аврен, област Варна. Концесионният договор е сключен през октомври 2010 г. с "Девня цимент" АД. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва следните мотиви: при предоставянето на концесията е било предвидено добиваните подземни богатства да се преработват на производствена площадка, разположена в границите на находище "Селски ниви".

Дружеството "Агрострой 07" ООД, гр. Първомай, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли от участъците "Дрянка-запад" и "Дрянка-център" на едноименното находище, разположено на територията на община Първомай, област Пловдив. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки фирмата за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 402 000 лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия срок на договора да надхвърлят, 1 млн. лв. По закон 50 на сто от тях постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Първомай.

"Балканстрой Инвест" ООД, гр. Кърджали, ще проучва строителни материали в площ "Папрат", разположена в землищата на селата Плазище, Поточе, Рът и Купците, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 40 800 лева в проучвателните дейности.

За срок от 3 години "Асарел-инвестмънт" ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ "Извор", разположена на територията на общините Созопол, Камено и Бургас. Дружеството ще вложи минимум 505 хил. лв. в проучвателните дейности.

Минимум 301 хил. лв. ще вложи "Горубсо-Мадан" АД в търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица-запад", разположена на територията на общините Мадан и Златоград, област Смолян. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години.

"Кварц 5" ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", разположена в землищата на селата Седловина и Панчево, област Кърджали. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 36 месеца. През този период титулярят ще вложи близо 45 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от 36 месеца "Зео Рисорс" ООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали. Титулярят ще вложи близо 43 хил. лв. в проучвателните дейности.

Софийското дружество "Терра Вижън" ООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площ "Росен", разположена в землищата на селата Стефаново, Друган и Кондофрей, община Радомир, област Перник. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години, като през този период дружеството ще вложи минимум 34 хил. лева в търсещо-проучвателните дейности.

Плевенското дружество "Кварц 5" ЕООД ще вложи минимум 44 хил. лв. в търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площ "Орешница", разположена в землището на едноименното село, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 3 години.

За срок от 3 години "Аква-стил 5" ЕООД, ще търси и проучва индустриални минерали в площ "Искър", разположена в землището на едноименната община, област Плевен. Дружеството ще вложи минимум 46 хил. лв. в търсещо- проучвателните дейности.

"Сердика кварц" ООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площ "Кладенчето", разположена на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина и Мирково, област София. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години, като за този период "Сердика кварц" ООД ще вложи минимум 20 хил. лв. в търсещо-проучвателни дейности.

Минимум 47 300 лв. ще вложи "Стоун Трейд 2000" ООД в проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Слатина", разположена в землищата на селата Фъргово и Жижево, община Сатовча, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години.

"Натурал Стоун" ООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ "Мерилин", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 18 месеца. През този период дружеството ще вложи минимум 30 хил. лв. в проучвателните дейности.

Софийското дружество "Марин Батуров" ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ "Казармата-2" за срок от 2 години. Титулярят ще вложи минимум 20 380 лева в проучвателните дейности.

"Родопски камък" ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ "Розита", разположена в землищата на селата Плетена и Сатовча, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години. През този период "Родопски камък" ЕООД ще вложи минимум 20 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от една година ЕТ "Еврокварц - Иванка Ватова" ще проучва строителни материали в площ "Виктория", разположена в землището на село Александрово, община Ловеч. Титулярят ще вложи минимум 47.4 хил. лв. в проучвателните дейности.

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище "Сакар планина" - участък "Богомил", разположено на територията на община Харманли, област Хасково. Това реши Министерският съвет, приемайки искането на концесионера - "Ватия холдинг" АД, гр. София. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище "Сакар планина" - участък "Богомил", е сключен през 2006 г. за срок от 20 години. От него се добиват индустриални минерали - кварц за кварцово стъкло.

Oдобрявайки поисканата от досегашния концесионер - "Пътстрой Бургас" ЕООД, промяна правителството разреши дружеството "Фракции Суворово" ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали - варовици, от находище "Белите камъни". Находището е разположено в землището на гр. Суворово, област Варна. Концесионният договор за добив на варовици от него е сключен през 2018 г. за срок от 35 г. За концесионер тогава е определен "Пътстрой Бургас" ЕООД - титуляр на удостоверение за търговско откритие. С днешното правителствено решение не се правят никакви други изменения по концесионния договор.
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: penata555
Категория: Новини
Прочетен: 517629
Постинги: 3943
Коментари: 208
Гласове: 641
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031